سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی ادبیات متوسطه اول
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    گزارش بازدید

گزارش بازدید ونظارت بالینی گروه ادبیات فارسی از کلاس ادبیات دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه صدرا

    گروه آموزشی ادبیات فارسی متوسطه اول استان درروز یکشنبه مورخ 29/8 /95 باهماهنگی مدیران محترم آموزشگاه پسرانه صدرای ناحیه یک ضمن مراجعه به آموزشگاه مذکور ازکلاس فارسی پایه نهم آقای علی اکبری این اموزشگاه بازدیدی با رویکرد نظارت بالینی به عمل آمدو

گزارش بازدید ونظارت بالینی گروه ادبیات فارسی از کلاس ادبیات دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه صدرا

    گروه آموزشی ادبیات فارسی متوسطه اول استان درروز یکشنبه مورخ 29/8 /95 باهماهنگی مدیران محترم آموزشگاه پسرانه صدرای ناحیه یک ضمن مراجعه به آموزشگاه مذکور ازکلاس فارسی پایه نهم آقای علی اکبری این اموزشگاه بازدیدی با رویکرد نظارت بالینی به عمل آمدو...

 

 

 فیلم برداری انجام شد. دبیر محترم درحال پرسش ازدانش آموزان بودند ودانش آموزان به خوبی ازعهده پرسش های ایشان برآمدند.درادامه دبیر محترم به تدریس زمان های فعل مضارع پرداختند. اعضای گروه نظر خود را درمورد تدریس همکار بیان نمودند وپاره ای نکات به صورت خصوصی به ایشان گوشزد شد.

     سپس ازدفتر کلاس، نمونه سوال ها وطرح درس دبیر محترم بازدید شد.فعالیت ها وعملکرد همکار دراین بخش ها خوب بود.

   درپایان ضمن تشکر اززحمات دبیر ومدیر محترم پیرامون شرکت نمودن خود دبیر وترغیب دانش آموزانشان به شرکت درفعالیت های پیش بینی شده ی گروه آموزشی برای سال جاری وهمچنین سرکشی مداوم به سایت گروه آموزشی استان تاکید شد.

 

گروه ادبیات فارسی متوسطه اول استان