سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی ادبیات متوسطه اول
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    گزار گزارش بازدید ونظارت بالینی گروه ادبیات فارسی از آزمون پیشرفت تحصیلی و کلاس ادبیات مدارس حکمت و نمونه اطهر ناحیه دو اراک

        گزارش بازدید ونظارت بالینی گروه ادبیات فارسی از آزمون پیشرفت تحصیلی و کلاس ادبیات مدارس حکمت و نمونه اطهر ناحیه دو اراک

     گروه آموزشی ادبیات فارسی متوسطه اول استان درروز یکشنبه مورخ 14/9 95 باهماهنگی مدیران محترم آموزشگاه پسرانه حکمت وآموزشگاه دخترانه نمونه اطهر ناحیه دو اراک ازآمون پیشرفت تحصیلی نوبت اول این دوآموزشگاه بازدید به عمل آوردند وابهامات دانش آموزان وهمکاران را درخصوص سوالات آزمون مرتفع نمودند. آزمون درهر دوآموزشگاه با نظم بسیاربرگزارشد.

           گزارش بازدید ونظارت بالینی گروه ادبیات فارسی از آزمون پیشرفت تحصیلی و کلاس ادبیات مدارس حکمت و نمونه اطهر ناحیه دو اراک

     گروه آموزشی ادبیات فارسی متوسطه اول استان درروز یکشنبه مورخ 14/9 95 باهماهنگی مدیران محترم آموزشگاه پسرانه حکمت وآموزشگاه دخترانه نمونه اطهر ناحیه دو اراک ازآمون پیشرفت تحصیلی نوبت اول این دوآموزشگاه بازدید به عمل آوردند وابهامات دانش آموزان وهمکاران را درخصوص سوالات آزمون مرتفع نمودند. آزمون درهر دوآموزشگاه با نظم بسیاربرگزارشد.

      پس ازبازدید آزمون پیشرفت تحصیلی این دوآموزشگاه، ضمن مراجعه مجدد به آموزشگاه حکمت ازکلاس فارسی پایه هفتم آقای معراجی فر این اموزشگاه بازدیدی با رویکرد نظارت بالینی به عمل آمدوفیلم برداری انجام شد. دبیر محترم درحال پرسش ازدانش آموزان بودند ودانش آموزان به خوبی ازعهده پرسش های ایشان برآمدند.

     سپس ازدفتر کلاس، نمونه سوال ها وطرح درس دبیر محترم بازدید شد.

    درپایان ضمن تشکر اززحمات دبیر ومدیر محترم پیرامون شرکت نمودن خود دبیر وترغیب دانش آموزانشان به شرکت درفعالیت های مربوطه وهمچنین سرکشی مداوم به سایت گروه آموزشی استان تاکید شد.

 

گروه ادبیات فارسی متوسطه اول استان